De wereld verduurzamen begint met isoleren

Gratis verzending > 500 euro

Grote voorraden
Eigen productie
Duurzame isolatiematerialen
logo isolatiehandel
logo isolatiehandel
isolatiehandel.nl Marrum

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1-1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Isolatiehandel Van den Berg B.V. (KvK 01067739), gevestigd te Marrum, hierna te noemen Van den Berg.

1-2 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit dat de betreffende aanbieding, overeenkomst of levering wordt aanvaard resp. aangegaan. Een aankoop, overeenkomst of levering kan worden gedaan door zowel een zakelijke partij als een consument niet handelend in beroep of bedrijf. Daar waar bepalingen alleen voor de zakelijke, of juist alleen voor de consument niet handelend in beroep of bedrijf zijn bedoeld, wordt dit aangegeven. In alle gevallen waar dit niet wordt vermeld, gelden deze voorwaarden voor beide partijen.

1-3 Wanneer deze voorwaarden worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2 Uitsluiting andere voorwaarden.

2-1 Algemene of specifieke door de wederpartij gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden worden door Van den Berg niet aanvaard en zijn niet van toepassing op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, tenzij en nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk door Van den Berg van toepassing zijn verklaard en dan nog uitsluitend voor de desbetreffende transactie.

2-2 In het geval dat bij een aanbieding en/of overeenkomst en/of levering uitdrukkelijk door Van den Berg een van de inhoud van deze voorwaarden afwijkende bepaling wordt geaccepteerd dan wel een bepaling van deze voorwaarden onverhoopt onverbindend mocht blijken, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en aanvaarding.

3-1 Alle aanbiedingen, via de webshop, markplaats en/of offertes zijn vrijblijvend en expliciet zolang de voorraad strekt tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een koopovereenkomst gesloten via de webshop is expliciet onder voorbehoud zolang de voorraad strekt.

3-2 Van den Berg kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3-3 Van den Berg treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer
elektronisch kan betalen, zal Van den Berg daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3-4 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Van den Berg, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3-5 Gegevens in drukwerken en online aanbiedingen verstrekt door Van den Berg zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Van den Berg niet.

3-6 Van den Berg behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten of hulppersonen van Van den Berg binden haar niet, voor zover ze door Van den Berg niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Van den Berg door zijn orderbevestiging.

5-2 Elke met Van den Berg aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever staat toe dat Van den Berg zonnodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Van den Berg bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Van den Berg kan niet aangesproken worden op schrijf-, type-, tel- of drukfouten in het aangebodene als online, webshop, offertes, orderbevestigingen en reclamemateriaal.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Van den Berg niet.

6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, vervoerskosten, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening daarvan in de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 7 Levering.

7-1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Van den Berg heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

7-2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Van den Berg bestellingen tenminste binnen twee werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen twee werkdagen of binnen een andere overeengekomen levertijd niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er om andere redenen een vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen twee werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

7-3 Aan de leveringsplicht van Van den Berg zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Van den Berg geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

7-4 Alle door Van den Berg genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die Van den Berg bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7-4 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Van den Berg, is Van den Berg gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan afnemer in rekening te brengen. De levertijd wordt voor zover nodig verlengd.

7-5 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 ("Betaling").

7-6 Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en een opdrachtgever kan een order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling weigeren wegens overschrijding van de leveringstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval dient de opdrachtgever bij niet tijdige levering Van den Berg schriftelijk in gebreke te stellen.

7-7 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Van den Berg zijn de goederen te leveren.

7-8 Van den Berg heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats aan te bieden. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, geschiedt eventuele opslag voor zijn rekening en risico.

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Van den Berg.

Artikel 9 Aanbetaling.

Van den Berg is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.

Artikel 10 Risico-overgang en vervoer.

Indien verzending is overeengekomen geschiedt verzending op de wijze als door Van den Berg aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Het risico voor de zending is altijd voor opdrachtgever en Van den Berg is niet gehouden hiervoor een verzekering af te sluiten, tenzij zulks uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

Artikel 11 Meer- en minderwerk.

11-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

11-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

11-3 Door Van den Berg te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7:754 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht.

12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van den Berg ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

12-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Van den Berg buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 13 Annuleren.

13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Van den Berg reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Van den Berg gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Van den Berg als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 50% van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Van den Berg te vrijwaren tegen vorderingen van den als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

13-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Van den Berg zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Reclames.

14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Van den Berg terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na de dag van de levering Van den Berg wijst op gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14-2 Van den Berg dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld, die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14-3 Indien de reclame naar het oordeel van Van den Berg juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Garantie.

15-1 Garantie van Van den Berg voor materiaal- en fabricagefouten dient schriftelijk te worden overeengekomen met Van den Berg, bij gebreke waarvan leden 2 t/m 6 gelden. Van den Berg's garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Van den Berg na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

15-2 Voor alle goederen en materialen die Van den Berg niet zelf vervaardigt verleent zij nooit meer garantie dan door haar leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch geldt niet voor benodigde loon of uren, deze worden in rekening gebracht. Onder niet zelf vervaardigde goederen en materialen als bedoeld in de eerste zin vallen ook door Van den Berg samengestelde producten zoals verlijmde (en verzaagde) producten, in die zin dat Van den Berg daarbij alleen verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid door haar verrichte werkzaamheden en niet kan instaan voor leveranciersgaranties op daarbij gebruikte producten. Evenmin kan Van den Berg ervoor instaan dat door leveranciers van gebruikte materialen aangegeven garanties, keurmerken,
(type)goedkeuringen e.d. nog van toepassing zijn op de samengestelde producten.

15-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

15-4 Aan Van den Berg kan uitsluitend een beroep op garantie worden gedaan indien de geleverde goederen en materialen conform de geldende verwerkingsrichtlijnen zijn verwerkt.

15-5 Voor garantie op verzaagde goederen hanteert Van den Berg een zaagtolerantie van 5 mm.

15-6 Op tweede keus materialen en zogeheten gelegenheidspartijen (restanten eerste keus materialen met kleine beschadigingen) wordt door Van den Berg geen garantie gegeven.

Artikel 16 Retentierecht.

Wanneer Van den Berg goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Van den Berg heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 17 Aansprakelijkheid.

17-1 Van den Berg is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Fouten in orders door opname van maatvoeringen e.d. van tekeningen of in het werk namensopdrachtgever, die niet zijn bemerkt door Van den Berg (de opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor eindcontrole van aangehouden maatvoeringen e.d.);

d. Afwijkingen van de feitelijke situatie en omstandigheden ten opzichte van de aangenomen situatie en omstandigheden bij uitgebrachte adviezen en/of verwerkingsrichtlijnen;

e. Ontbreken van, of afwijkingen in garanties, isolatiewaarden, keurmerken, (type) goedkeuringen op alle goederen en materialen geleverd door Van den Berg maar vervaardigd door derden.

f. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

g. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

h. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

i. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

17-2 Van den Berg is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Van den Berg of van hen, die door Van den Berg te werk zijn gesteld.

17-3 Van den Berg is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijf- en / of gevolgschade tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van den Berg.

17-4 Door Van der Berg verstrekte adviezen en verwerkingsrichtlijnen geschieden altijd naar beste kennis, doch Van den Berg kan voor deze adviezen en verwerkingsrichtlijnen niet aansprakelijk worden gesteld. Verder blijft de materiaalkeuze en -verwerking altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht.

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Van den Berg of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Van den Berg, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Van den Berg, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Van den Berg overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei
recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2 Van den Berg is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud.

19-1 Zolang Van den Berg geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven geleverde goederen eigendom van Van den Berg.

19-2 Van den Berg heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, tot de WSNP wordt toegelaten of beslag op de zaken wordt gelegd.

19-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 Toerekenbaar tekortschieten en ontbinding.

20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet zal hij daardoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Van den Berg in dat geval het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Van den Berg eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij verzoekt tot de WSNP te worden toegelaten of in de WSNP is toegelaten, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Van den Berg op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Betaling.

21-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder dat verrekening is toegestaan, plaats te vinden op het in de factuur aangegeven rekeningnummer.

21-2 Van den Berg is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21-3 Van den Berg is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 40,00. Indien de wederpartij een consument is worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens het Besluit IncassoKosten (BIK). Uit het enkele feit dat Van den Berg zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Retourzendingen

22-1 Annulering van een opdracht of een gedeelte daarvan door afnemer, anders dan gebaseerd op het wettelijke herroepingsrecht, is uitsluitend mogelijk indien dit is overeengekomen met Van den Berg. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het moment van ontvangst door Van den Berg geldt als het moment van annulering door afnemer. Als bewijs van annulering geldt de schriftelijke bevestiging (waaronder eveneens e-mail wordt verstaan) van Van den Berg.

22-2 Naast de annuleringsmogelijkheden genoemd in artikel 23-1 lid a heeft de consument een wettelijk herroepingsrecht. Als de consument een overeenkomst via de website (of door middel van een andere techniek voor communicatie op afstand) is aangegaan, heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De 14 dagen termijn gaat in:

a. op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het product heeft ontvangen, of:

b. de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Van den Berg is gerechtigd een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd te weigeren;

c. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen

22-3 De consument kan de ontbinding aan Van den Berg via de website van den Berg kenbaar maken. De consument kan ook het herroepingsformulier op de website gebruiken en dit aan Van den Berg toesturen of de consument kan de ontbinding op een andere ondubbelzinnige wijze doorgeven.

22-4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel / bouwmarkt zou mogen doen.

22-5 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

22-6 Indien de consument gebruikt maakt van het recht van ontbinding, dient hij het product zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug te sturen of aan Van den Berg te overhandigen. De consument stuurt het product onbeschadigd en compleet aan Van den Berg terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

22-7 De consument draagt de kosten voor het terugsturen van het product.

22-8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 23 Kosten in geval van herroeping

23-1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening.

23-2 Van den Berg vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Van den Berg in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de overeenkomst (deels) heeft herroepen. Tenzij Van den Berg aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Van den Berg gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, Van den Berg de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 24 Uitsluiting herroepingsrecht

24-1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, is dit uitgesloten als Van den Berg dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

24-2 Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten:

a. die door Van den Berg tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die door Van den Berg op maat gezaagd en/of verlijmd overeenkomstig opgave van de consument;

Artikel 25 Toepasselijk recht en conversiebepaling.

25-1 Op alle door Van den Berg gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

25-2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet bindend mocht zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.


Retourformulier

Advies nodig?
Neem gerust contact met ons op! Onze professionals voorzien je graag van deskundig advies over de juiste isolatiematerialen voor jouw project!
BERISO
Knauf
Rockwool
logo falk
Cladding Point
sterk in isoleren
Hulp nodig?
Maandag t/m vrijdag geopend van
8:00 - 12:30 en 13:00 - 17:00 uur.
Contact
Ljouwerterdyk 3
9073 LP te Marrum
© Copyright 2022 - 2023 - Isolatiehandel.nl
mollie idealmaestrobetaal bij isolatiehandel.nl met paypalamerican expressvisaFD Gazelle Awards isolatiehandel